Fenntartó:

Cím: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 17.
email: balassagyarmat@kk.gov.hu
Weboldal: http://kk.gov.hu/balassagyarmat
Telefon: 35/795-203


"Nem vagyok nagy regiszterű orgona, kolompszó vagyok a magyar mezők felett, de fáradt emberek ezt is szeretik hallani néha.
Nem vagyok csillag csak rőzsetűz, de az, amíg ég, meleget tud adni az egyszerű embereknek."
(Móra Ferenc)


Ismekedjen meg iskolánkkal:


Intézményünk, az Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola Endrefalván és 2 tagiskolával Szécsényfelfaluban és Pilinyben működik. Tanulóinak létszáma jelenleg 201 fő, amelyből 123 tanuló, azaz a 61 % halmozottan hátrányos helyzetű.

Az iskola környezete karbantartott, de épületének külső része megújításra váró. Az iskola tárgyi felszereltsége megfelelő, folyamatosan törekszünk az állományunk bővítésére, amelyre a pályázatok nyújtanak lehetőséget. Tantermeink megfelelő méretűek, barátságosak, alkalmasak differenciálásra, csoportmunkára, biztosítják a minőségre törekvő pedagógiai munkát, amelyre a pályázati programok is jó lehetőséget adtak. A környezet multikulturálissá formálásán még dolgoznunk kell.

A bejáró tanulók a létszám 17 %-át teszik ki. A település általános iskolai korosztályának 10%-a jár el elsősorban a közeli város általános iskoláiba. Az iskola megtartó erejének csökkenő tendenciáját pályázati programok megvalósításán keresztül, azt továbbfejlesztve a szülőkkel való intenzívebb együttgondolkodással, együttcselekvéssel szeretnénk megváltoztatni.

Átlagosan 4 alsós és 4 felsős osztályt működtetünk, nincsenek párhuzamos csoportjaink. Az osztályok létszáma 17-29 fő között mozog. Csoportbontásra a felső tagozatban technika és informatika tantárgyak tanítása során nemek szerint kerül sor. A sajátos nevelési igényű gyermekek aránya az iskolában 5 %. Elősegítve a társadalomba történő könnyebb beilleszkedésüket, az egyenlő bánásmód, az együttnevelés érvényesülése érdekében folyamatos a tanulók integrálása. Differenciált és egyéni fejlesztésüket gyógypedagógus és gyógypedagógiai asszisztensek segítik a tanórákon és azon kívül is.

Bár a továbbtanulási mutatók látszólag kedvezőek – a 2014/20115. tanévre is minden végzett tanuló (22fő) felvételt nyert középfokú tanintézetbe – a lemorzsolódás igen magas és többen el sem kezdik a középiskolai tanulmányaikat. A továbbtanulók döntő hányada szakiskolákban tanul tovább, néhányan szakközépiskolákban, és gimnáziumban Érettségi adó iskolában tanul tovább 9 fő, ebből halmozottan hátrányos helyzetű 8 tanuló. Az Útravaló ösztöndíjprogramban való részvételünk segítség a felkészítésben, de a pályaválasztásban és a szülőkkel való kapcsolattartásban is.

Az iskolából kikerülő HHH tanulók lemorzsolódási arányára jellemző, hogy már a felvételt követően is van lemaradás, nem kezdik meg tanulmányaikat (anyagi okok vagy kedvező munkalehetőség miatt), aztán a szorgalmi idő alatti hiányzások, sikertelenségek, az évismétlések száma is meghatározó. A tanulók közel 50%-a fejezi be mindösszesen a középfokú iskolát, amelyhez még a korai családalapítás is hozzájárul.

A képességkibontakoztató pedagógiai gyakorlat a mindennapok osztálytermi gyakorlatában már jelen van, de továbbfejlesztése jelenleg is folyik (kooperativitás, differenciálás, reggeli beszélgetőkör, osztályprojekt…). Az alsó tagozatban már évek óta próbálkozunk a fejlesztő felkészítéssel és a 2007/2008.tanévtől az 5-8. évfolyamon is folytattuk a képességkibontakoztató felkészítést, a fejlesztő munka átgondolását. Célunk, hogy valamennyi HHH és az arra rászoruló is legyen bevonva a programba a képességkibontakoztató felkészítés jogszabályi feltételei szerint.

Az utóbbi négy év továbbképzéseinek több mint fele, a tanulási kudarcnak kitett tanulók fejlesztésének és a személyiségfejlesztésnek, a szociális hátrány enyhítésének pedagógiai feladataira készített fel. A pályázati programok lehetőséget adtak újabb képzésekre, pedagógiai munkánk átgondolására, módszertani megújulásra. Nyitott, együttműködő, a módszertani hátrányt ledolgozni akaró a tantestületünk zöme. Feladatunk, hogy a tantestület közös, műhelymunkaszerű együttműködése erősödjön a módszer- és eszköztár fejlesztéséhez és ezek tanórai alkalmazása váljék rendszeressé. A tanultak és a szerzett tapasztalatok, valamint a jó gyakorlatok átadására tapasztalatcseréket szerveztünk más intézményekkel és a központilag szervezett mezoregionális és regionáls műhelymunkában is részt veszünk.

Célunk, hogy a hátrányos helyzetű tanulók esélyei növekednek, társadalmi elfogadottságuk nő, a továbbtanuláshoz szükséges alapkompetenciákat megszerzik, képességeiket jobban kibontakoztatják. A pedagógusok, a társadalmi környezet és a szülők kapcsolat tartása is e folyamatokat segíti. A kialakított tanulóbarát környezet és a beszerzett eszközök a diákok motiváltságát javítják.

Az óvodából az iskolába való átmenetet eddigi munkánk során is kiemelt feladatként kezeltük. Az elmúlt időszakban a hatékonyabb munka érdekében a következő lépéseket tettük: Az eredményes oktató-nevelő munka alapfeltétele a korrekt mérés. Ennek alapján lehet munkánk eredményes, ennek alapján végezhetjük jól az egyéni fejlesztéseket. Az összehasonlíthatóság érdekében az elmúlt tanévben azonos mérési rendszert határoztunk meg a DIFER programcsaláddal. Az óvoda is ezt a mérőeszközt alkalmazza, melynek eredményei az iskolába lépéskor bemeneti mérésként is szolgálnak. Az óvoda e tanévtől a bevezetett integrációs fejlesztő programmal még hatékonyabbá tette ezt a munkát. Négy éve működik a nagycsoportos óvodások részére iskolai előkészítő program. Célja az iskolai átmenet megkönnyítése, személyes kapcsolatok kialakítása. Az idei tanévtől kezdve ezeken a foglalkozásokon a beiskolázáshoz, és a sikeres iskolai munkához szükséges képességek fejlesztésére tettük a hangsúlyt. A hatékony együttműködést az is elősegítette, hogy az iskola és az óvoda pedagógusai közösen vettek részt a program képzéseiben. Minden lehetőséget megragadunk arra is, hogy a tanulók és az óvodások közös programokon vehessenek részt. Egymás munkájának megismerése, segítése érdekében szervezett keretek között hospitálásokat végzünk a tanítási órákon, napköziben és az óvodai foglalkozásokon, de a tagintézményekben is. Ez elősegíti a folyamatos kapcsolattartást, de az „egymástól tanulás” is jelentős a pedagógiai munkánkban.

Az alaptevékenységeink megvalósításához szükséges a megfelelő partnerkapcsolati rendszer kiépítése és működtetése. Keressük az új, formabontó, hatékonyabb megoldásokat a szülők és az iskola együttműködésére (nyílt napok, szülői klub, beszélgető kör, közös programok). A tanulók megismerésében a családlátogatások, a szülőkkel való találkozások jelentősek, ezért is szorgalmazzuk minden évben.

A pedagógiai programunkat a multikulturális tartalmak bedolgozásával, az integrált nevelés lehetőségeinek átgondolásával, valamint a szülő, a tanuló és a pedagógusok együttműködésének formáival egészítettük ki. A tehetség- és képességkibontakoztatást segítő tevékenységeket is kibővítettük, a fejlesztési terveket átdolgoztuk és az értékelőlapokat is kiegészítettük figyelembe véve az árnyalt szöveges értékelés szempontjait. Különböző programokat, cselekvési terveket dolgoztunk ki a tanulói motiváció erősítésére, a kompetenciák fejlesztésére, a hatékonyabb óvoda- iskola átmenetre, de a korszerű óravezetés módszertanára is. Az önálló tanulást segítő fejlesztés alkalmazásában tanulásmódszertani foglalkozásokat vezettünk be az 5. és 8. osztályban, amelynek hatékonysága érdekében tantestületi képzésen is részt vettünk.
A megfelelő tanulási technika kiválasztásával a tanulók eredményesebben tudnak felkészülni a tanítási órákra és az ismeretek megszerzésére.

Partnereinkkel a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálattal, a Szakmai és Szakszolgálattal, a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal, Védőnői Szolgálattal és a középfokú oktatási intézményekkel, civil szervezetekkel folyamatosan hatékony kapcsolat kiépítésére törekszünk. Az integrációs, képességkibontakoztató program olyan nyitott iskolamodellt vázol fel, amely alapvetően fontosnak tartja a gyermek szükségleteire, viselkedésére, tulajdonságaira való reagálást, illetve érdekeltté, motiválttá akarja tenni őt saját nevelési, tanulási folyamataiban. Az egyén fejlődésén keresztül, azzal kölcsönhatásban, fejleszti a befogadó közösséget is. Hisz tudjuk, a közösen végzett tevékenységek, együttes élmények az egész személyiség érzelmi, morális fejlődését segítik. A programunk a mások iránti nyitottságot és elfogadást kiemelt értéknek tekinti. Meghatározó benne az együttnevelés, gyermekközpontúság, a gyermek, szülő és tanító kapcsolata. Támogatjuk tanulóink művészeti iskolában való tanulását, szakköri munkáját. Tanulmányi versenyekre készítjük fel őket. Segítjük a kulturális és egyéb szabadidős programokon aktív közreműködésüket, részvételüket. Számos, a roma diákok sikerességét támogató bemutatókra, és versenyekre készítjük fel tanulóikat. A kulturális kitekintési lehetőségeket, részben a partneriskolai, partnerszervezeti kapcsolatokon keresztül kínáljuk a hhh és roma gyerekeknek. Ebben a munkában nagy segítségünkre van egy roma pedagógiai asszisztens, de a szülőkkel való kapcsolattartásban is fontos a szerepe.

Iskolai hiányzások csökkentéséhez az iskolai koordinátor munkája is hozzájárul. A reggelente elalvó, későn jövő gyerekek száma csökkent a tanév során, amelyhez a rendszeres kapcsolattartás és a gondok, problémák azonnali kezelése is hozzájárult.

Intézményünk törekvése, hogy módszereink, programjaink megújításával tudatosabban emelkedjen a hátrányos helyzetű tanulók neveltségi szintje, képességeiknek kibontakozása, ezáltal sikeres legyen továbbtanulásuk, pályaválasztásuk.

Vállalt feladatainkat teljesítettük, a tanév során tervezésünket kiegészítettük, módosítottuk. Tapasztalataink, és az elért eredmények igazolják a program szükségességét.

Antalné Varga Katalin igazgató